Ελληνική Οικονομία

Στον  καθορισμό  των  αναγκαίων   συμπληρωματικών   μέτρων   για    την  εφαρμογή  των  κανονισμών   της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά  με    τα    κριτήρια    αναγνώρισης     Οργανώσεων    Παραγωγών    του     τομέα    των    οπωροκηπευτικών     και      την      Εθνική      Στρατηγική       για       βιώσιμα       επιχειρησιακά        προγράμματα   στον   τομέα   των    οπωροκηπευτικών, προχωράει με απόφασή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταξύ  άλλων,  διευκρινίζεται  ποια  λιπάσματα  ή  κτηνοτροφικά  απόβλητα  είναι   απαγορευμένα  σε  περιοχές,  που  υπάρχουν  καλλιέργειες,  υποχρεώνοντας  τους   παραγωγούς  σε  παροχή  στοιχείων,  όπως  είναι  κοινοί  δείκτες  αποτελεσμάτων,   δείκτες  εισροών,  κοινοί  δείκτες  αντικτύπου,  σε  ετήσια  ή  διετή  βάση,  ούτως  ώστε   να είναι εφικτός ο στενότερος έλεγχος των καλλιεργούμενων προϊόντων.

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες, που  αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα, στο επισυναπτόμενο έγγραφο, που ακολουθεί,  με το ύψος ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι υδροπονικές καλλιέργειες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο των  οπωροκηπευτικών, η οποία θα κινείται σε τρεις βασικού άξονες:

Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  καλύτερος  προσανατολισμός  του  τομέα   των  οπωροκηπευτικών  στην  αγορά,  ώστε  να  συμβάλει  στην  επίτευξη  βιώσιμης   παραγωγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική τόσο στην αγορά της E.E. όσο και εκτός.

Βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών Συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει ήδη ο τομέας για τη διατήρηση και την  προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως  καθορίζεται,  επίσης,  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  πρέπει  να  περιλαμβάνει   ένα  σύμπλεγμα  περιβαλλοντικών  δράσεων,  ενώ  αναφέρονται  συγκεκριμένες   εργαστηριακές  αναλύσεις,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται,  όπως   εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση νερού άρδευσης.

 

Πηγή: FnB Daily
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*

Συνεργάτης της
creditsafe.com


Η Creditsafe είναι ο πλέον διαδεδομένος πάροχος δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης στον κόσμο.

Μέλος της
febis


Η FEBIS αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οργανώσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο.