Ελληνική Οικονομία

Στον  καθορισμό  των  αναγκαίων   συμπληρωματικών   μέτρων   για    την  εφαρμογή  των  κανονισμών   της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά  με    τα    κριτήρια    αναγνώρισης     Οργανώσεων    Παραγωγών    του     τομέα    των    οπωροκηπευτικών     και      την      Εθνική      Στρατηγική       για       βιώσιμα       επιχειρησιακά        προγράμματα   στον   τομέα   των    οπωροκηπευτικών, προχωράει με απόφασή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταξύ  άλλων,  διευκρινίζεται  ποια  λιπάσματα  ή  κτηνοτροφικά  απόβλητα  είναι   απαγορευμένα  σε  περιοχές,  που  υπάρχουν  καλλιέργειες,  υποχρεώνοντας  τους   παραγωγούς  σε  παροχή  στοιχείων,  όπως  είναι  κοινοί  δείκτες  αποτελεσμάτων,   δείκτες  εισροών,  κοινοί  δείκτες  αντικτύπου,  σε  ετήσια  ή  διετή  βάση,  ούτως  ώστε   να είναι εφικτός ο στενότερος έλεγχος των καλλιεργούμενων προϊόντων.

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες, που  αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα, στο επισυναπτόμενο έγγραφο, που ακολουθεί,  με το ύψος ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι υδροπονικές καλλιέργειες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τον κλάδο των  οπωροκηπευτικών, η οποία θα κινείται σε τρεις βασικού άξονες:

Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  καλύτερος  προσανατολισμός  του  τομέα   των  οπωροκηπευτικών  στην  αγορά,  ώστε  να  συμβάλει  στην  επίτευξη  βιώσιμης   παραγωγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική τόσο στην αγορά της E.E. όσο και εκτός.

Βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών Συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει ήδη ο τομέας για τη διατήρηση και την  προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως  καθορίζεται,  επίσης,  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  πρέπει  να  περιλαμβάνει   ένα  σύμπλεγμα  περιβαλλοντικών  δράσεων,  ενώ  αναφέρονται  συγκεκριμένες   εργαστηριακές  αναλύσεις,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται,  όπως   εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση νερού άρδευσης.

 

Πηγή: FnB DailyPlease complete the following form and
we will contact you as soon as possible

Company Name:*
User Full Name:*
Company VAT:*
User Email:*
User Telephone:*

Partner of
creditsafe.com


Creditsafe is the world's most used provider of online business credit reports.

Member of
febis


FEBIS is one of the most important sectorial associations of business information at international level