Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της INFOBANK HELLASTAT Α.Ε.
«INFOBANK HELLASTAT Α.Ε.», Γλυφάδα, οδός Λ. Βουλιαγμένης αρ. 18, 16675, με ΑΦΜ 998281508 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 008024201000),

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η INFOBANK HELLASTAT Α.Ε. (εφεξής καλούμενη «IB.HS») συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία για οικονομικές μονάδες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες»), ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας - και να συμμορφώνεται με το νόμο.
H παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») ή τις οποίες διαχειρίζεται η IB.HS μέσω της online πλατφόρμας iMentor (https://imentor.ibhs.gr) («Ιστότοπος»),μέσω της οποίας η IB.HS δεσμεύεται να προστατέψει το απόρρητο των επισκεπτών και των Χρηστών/Πελατών του Ιστότοπου.
Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον Ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

2. Κατηγορίες Δεδομένων που Συλλέγονται

Α. Οικονομικά Στοιχεία εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων: ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, λογιστικές καταστάσεις,  ισοζύγια, στοιχεία πωλήσεων.
Β. Εμπορικά και λοιπά Στοιχεία Eπαλήθευσης Εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων): ιστορικότητα, ΑΦΜ, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας (site, εταιρικό e-mail και τηλέφωνο), δραστηριότητα, πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξαγωγές, όροι πληρωμής, στοιχεία προσωπικού, ακίνητα, τράπεζες συνεργασίας κ.λ.π. ανάλογα με τη δραστηριότητα της οντότητας υπό αξιολόγηση.
Γ. Στοιχεία Μετοχικής /Εταιρικής σύνθεσης και Διοίκησης: μετοχική / εταιρική σύνθεση, διοίκηση, συμμετοχές, συγγενείς επιχειρήσεις.
Δ. Στοιχεία Συναλλακτικής Συμπεριφοράς εταιριών και φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και ατομικών επιχειρήσεων): Αιτήσεις Εξυγίανσης, Αιτήσεις Πτώχευσης, Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις Ακινήτων, Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις, Πλειστηριασμοί Ακινήτων, Πλειστηριασμοί Κινητών, Υποθήκες-Προσημειώσεις.
Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την IB.HS (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)
Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;
Η IB.HS παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχουν εμπορικά και οικονομικά στοιχεία για οικονομικές μονάδες («Πληροφορίες») βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσας. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της IB.HS. 
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο: Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία όταν διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο https://imentor.ibhs.gr  ή https://www.ibhs.gr,   είναι κατάλληλα για την περίσταση και απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της IB.HS.
Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:
 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
Η IB.HS δε διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωεντοπισμού, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios -Apple Inc ενώ στην περίπτώση χρήσης λειτουργικού android - Google Inc). Η IB.HS δε διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

3. Πηγές Συλλογής Δεδομένων

1) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) – Α, Β, Γ, Δ
2) Internet (εταιρικά sites) – Α, Β
3) Site Χρηματιστηρίου Αθηνών – Α, Β, Γ
4) Ειρηνοδικεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Site δημοσιεύσεων πλειστηριασμών ΕΤΑΑ-ΤΑΝ - Δ
5) Εταιρείες - Ατομικές Επιχειρήσεις (υφιστάμενοι πελάτες) – Α Β, Γ
6) Επιμελητήρια – Β

4. Διαβίβαση Δεδομένων Σε Τρίτους

Η IB.HS διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά το μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα:
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά της IB.HS που είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιστότοπου
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους των συμβάσεών μας επίτευξη του επιδιωκούμενου σκοπού της IB.HS που συνίσταται στη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από τις θυγατρικές εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία

5. Χρόνος Τήρησης Των Προσωπικών Δεδομένων

Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων, εξαρτάται από τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας, όπως ειδικότερα παρατίθεται κατωτέρω:
 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επιδίωξη του επιδιωκούμενου σκοπού της IB.HS καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη (Στοιχεία Λογαριασμού) παρέχονται συναινετικά από τους ίδιους στα πλαίσια της εγγραφής στις υπηρεσίες του Ιστότοπου, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους για όσο χρόνο θα διατηρούμε συμβατική σχέση μαζί τους τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση που η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

6. Έννομο Συμφέρον - Επιδιωκόμενος Σκοπός - Νόμιμη Βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων

H IB.HS στα πλαίσια της γενικότερης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα ανωτέρω και της επιδίωξης των καταστατικών της σκοπών, μεταξύ των οποίων είναι η συλλογή, διαχείριση και παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών (επιχειρηματική πληροφόρηση), που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των συναλλασσομένων και η προώθηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με σκοπό την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και την εξυγίανση των συναλλαγών, έχει δημιουργήσει, δημιουργεί και διατηρεί βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται καθημερινά με οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες αναφορικά με στοιχεία οικονομικών μονάδων. Η IB.HS επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα εντός της Ε.Ε.   
Περαιτέρω οι πελάτες/χρήστες του Ιστότοπου, δέχονται να υποστούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα τους επεξεργασία τα οποία ενδέχεται να ζητηθούν κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο, όταν η επεξεργασία αυτή θεωρείται απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης με την IB.HS, καθώς και για τη χρήση των προαναφερθέντων Ιστοτόπων και εφαρμογών.

7. Δικαιώματα Υποκειμένων Των Δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα  περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο - άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21). 
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής είτε προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της IB.HS (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε στα γραφεία της εταιρίας : Λ. Βουλιαγμένης αρ. 18, Γλυφάδα (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016)

8. Επεξεργασία Δεδομένων Από Την IB.HS

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες μας παρέχουν τα επιχειρηματικά τους δεδομένα, όπως τα δεδομένα πελατών, προμηθευτών ή τρίτων (που μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) - τα οποία ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα - στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η IB.HS  ενεργεί ως «Εκτελούσα την Επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιέχονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνακόλουθα, στις περιπτώσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογή διαφορετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ 679.2016 με τις οποίες και συμμορφωνόμαστε.
Επιπροσθέτως η IB.HS εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου (άρθρο 90  ΓΚΠΔ 679/2016), της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η IB.HS λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. Οι σέρβερ της IB.HS  φιλοξενούνται στο data center της IBM (hosting provider) στην Αθήνα. Υπεύθυνος Ασφάλειας είναι ο Στυλιανός Μπαρμπαρής (IBHS IT Consultant)

9. Δημιουργία Προφίλ

Ορισμένες από την πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε, τις χρησιμοποιούμε προς το σκοπό παραγωγής βαθμολογιών και αξιολογήσεων, όπως ενδεικτικά η βαθμολογία αναφορικά με την συνέπεια πληρωμών, με το ύψος της παρεχόμενης πίστωσης κτλ. Δυνάμεθα επίσης να συντάξουμε με μη αυτοματοποιημένη μορφή προσαρμοσμένα προφίλ για τους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα μοντέλα βαθμολόγησης και αλγόριθμους τα οποία βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε οικονομικές προβλέψεις για την απόδοση της βαθμολογίας.
Συνιστούμε στους πελάτες μας να ερμηνεύσουν και να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματά μας καθώς και να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματά μας συνδυάζοντάς τις βαθμολογίες αυτές με άλλες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Η λήψη των αποφάσεών τους θα βασίζεται είτε στο να ασφαλίσουν ή να προωθήσουν, να επεκτείνουν πίστωση, να αποκτήσουν, να ανταλλάξουν ή να συνεργαστούν με μια επιχείρηση. Τα αποτελέσματά μας προβλέπουν αν μια επιχείρηση είναι πιθανό να συνεχίσει να διαπραγματεύεται, να πληρώνει έγκαιρα τους λογαριασμούς της, να λαμβάνει πίστωση, εάν είναι πιθανό να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, όπου συγκρίνει τον κλάδο ή εάν υπόκειται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με έναν οργανισμό - δεν διατηρούμε μαύρες λίστες και δεν προτρέπουμε με οποιοδήποτε τρόπο τους πελάτες μας σχετικά με το αν θα διαπραγματευτούν με έναν οργανισμό ή εταιρεία.

10. Υποβολή Καταγγελίας -Διαμαρτυρίας

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στα e-mails Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (ΥΠΔ) ή/και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της στα γραφεία τους στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της.

11. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της IB.HS. Συνακόλουθα, προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες/Χρήστες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω μίας προειδοποίησης στον Ιστότοπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top