Βασικά χαρακτηριστικά κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας

Η παραγωγική διαδικασία διαρκεί αρκετούς μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ορθό οικονομικό προγραμματισμό . Επομένως, προκύπτουν αυξημένες ανάγκες για επαρκή ρευστότητα και χρήση κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι προκύπτουσες υποχρεώσεις έως ότου το προϊόν διοχετευθεί στην αγορά.

Παράλληλα, λόγω της φύσης των εργασιών αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις υφίστανται και σε πάγιο κεφάλαιο, καθώς κάθε χρόνο πολλές μονάδες υδατοκαλλιέργειας χρήζουν ανανέωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.

Οι ιχθυοτροφές αποτελούν την κυριότερη παράμετρο που διαμορφώνει το κόστος παραγωγής των εταιρειών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% του συνόλου, ενώ ο γόνος εκπροσωπεί το 10% του κόστους. Το υπόλοιπο 30% αφορά –ανάλογα με το μέγεθος και την οργανωτική δομή κάθε εταιρείας- σε εργατικά κόστη, αποσβέσεις, έξοδα διάθεσης κ.λπ.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 8 παραγωγικές εταιρείες σύνθετων ιχθυοτροφών, 3 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας που κατέχουν ή συμμετέχουν σε παραγωγικές επιχειρήσεις ιχθυοτροφών, καθώς και μια εταιρεία με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας τις ιχθυοτροφές, έχοντας ταυτόχρονα στην ιδιοκτησία της και μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Πάνω από το 90% των ιχθυοτροφών που καταναλώνονται παράγεται σε εγχώρια συσκευαστήρια, ενώ αρκετά μικρό ποσοστό εισάγεται από εμπορικές επιχειρήσεις ή απευθείας από τις εταιρείες του κλάδου.

Αναφορικά με τα δίκτυα διανομής, τα προϊόντα των μεγάλων επιχειρήσεων διανέμονται στο εξωτερικό κυρίως μέσω χονδρεμπόρων, ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τα δίκτυα των super market. Επίσης, οι μικρότερες εταιρείες -απευθυνόμενες κυρίως στην εγχώρια αγορά- προωθούν τα ψάρια τους σε ιχθυαγορές, ιχθυοπωλεία και χονδρέμπορους.

Τα εμπόδια εισόδου είναι υψηλά, καθώς η αδειοδότηση είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα, ενώ έχει ανασταλεί η μίσθωση νέων θαλάσσιων χώρων. Επιπλέον, απαιτούνται υψηλά κεφάλαια κίνησης λόγω της μεγάλης διάρκειας του παραγωγικού κύκλου, ενώ σημαντικές είναι και οι δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό και έρευνα και ανάπτυξη.

Ο ανταγωνισμός θεωρείται έντονος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και της χαμηλής διαφοροποίησης των παραγόμενων προϊόντων και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εξαγωγών, στη σύναψη συνεργασιών με super market και στην τιμολόγηση. Ο ανταγωνισμός εντείνεται κατά τη διάρκεια περιόδων υπερπροσφοράς, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι τιμές πώλησης μειώνονται.

Αναφορικά με το διεθνές περιβάλλον, οι εγχώριες μονάδες αντιμετωπίζουν έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες και κυρίως την Τουρκία. Η τελευταία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση διεθνώς σε όρους παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς εξακολουθεί να αναπτύσσει τις παραγωγικές της υποδομές και την εξωστρέφειά της.


Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots

Vouliagmenis Avenue 18 Glyfada

210-8939000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAX: 210-8939098-99

Scroll to top