Εκτύπωση
Οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες του κλάδου χάρτινης συσκευασίας

Ως αδύνατα σημεία για τον κλάδο χαρακτηρίζονται τα εξής :

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο συνίστανται στους εξής:

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots