Εκτύπωση

Χαρακτηριστικά της Αγοράς φαρμάκου

Κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί περιλαμβάνεται σε έναν από τους ακόλουθους καταλόγους:

Τα φάρμακα της αρνητικής λίστας και τα ΜΗΣΥΦΑ δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη, τα ΦΥΚ αποτελούν κατηγορία της θετικής λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων και διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το τελευταίο τροποποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που εκδόθηκε το Μάιο του 2018, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται περίπου 400 κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων, οι οποίοι διαθέτουν συνολικά περίπου 7.900 σκευάσματα. Από αυτά, μόνο 360 σκευάσματα ανήκουν στην αρνητική λίστα.

Τα εγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά διακρίνονται βάσει της προστασίας τους από διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω διαχωρισμός γίνεται αποκλειστικά για λόγους τιμολόγησης των φαρμάκων.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots