Εκτύπωση

Η ανώτατη τιμή (ex factory) παραγωγού ή εισαγωγέα γενόσημων φαρμάκων καθορίζεται στο 65% επί της τιμής των αντίστοιχων πρωτότυπων φαρμάκων, μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή/και η περιεκτικότητα του γενόσημου είναι διαφορετική από αυτή του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή και λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός που δίνει τη χαμηλότερη τιμή.

Επιπλέον, εάν ένα γενόσημο δεν μπορεί να συσχετισθεί με προϊόν αναφοράς στην ελληνική αγορά ή την Ε.Ε., η τιμή υπολογίζεται με βάση την τιμή του φθηνότερου γενόσημου. Εάν δεν υπάρχει ούτε προϊόν αναφοράς, ούτε άλλο γενόσημο, τότε η τιμή του γενόσημου αυτού υπολογίζεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή προϊόντος με την ίδια δραστική ουσία και παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή.

Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, από 02-12-2016 οι παραπάνω μειώσεις εφαρμόστηκαν αρχικά, σε φάρμακα με λιανική τιμή μεγαλύτερη των €6 και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των €0,20. Ωστόσο, σταδιακά η εφαρμογή τους επεκτάθηκε και σε φθηνότερα σκευάσματα. Συγκεκριμένα,

Ακόμη, για τα γενόσημα φάρμακα με λιανική τιμή άνω των €12 εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση.  Συγκεκριμένα, για  κάθε  €250.000 αύξησης  πωλήσεων που αντιστοιχούν σε τιμές χονδρικής το προηγούμενο έτος από τη δημοσίευση του δελτίου τιμών, οι τιμές που καθορίστηκαν κατά τα ανωτέρω μειώνονται, ώστε να υπάρχει δυναμική τιμολόγηση, περαιτέρω κατά 1% και μέχρι 15%.

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots