Εκτύπωση

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων στις πέντε κατηγορίες κινδύνου.
Από την κατανομή συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος των χημικών έχει αρκετά μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων που βρίσκονται στις δύο υψηλότερες κατηγορίες κινδύνου (αθροιστικά 42%) σε σχέση με το σύνολο, όπου το 72% των επιχειρήσεων βρίσκονται πάνω από το μέσο κίνδυνο.
Αντιθέτως, το 42% των εταιρειών του κλάδου χαρακτηρίζεται ως Μέσου Κινδύνου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου φτάνει στο 22%.

chemi1

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων χημικών σύμφωνα με το επίπεδο κινδύνου, η πλειοψηφία των εταιρειών με έδρα στην Αττική χαρακτηρίζεται ως Μέσου Κινδύνου σε ποσοστό 39%, ενώ οι περισσότερες εταιρείες στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας κατατάσσονται στο Υψηλό και Μέσο Κίνδυνο σε ποσοστά 33% και 52% αντίστοιχα.

chemi2

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots