Εκτύπωση

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων στις 5 κατηγορίες κινδύνου.
Από την κατανομή συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος μαρμάρου έχει μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων που βρίσκονται στις κατηγορίες Πολύ Υψηλού και Υψηλού Κινδύνου σε σχέση με το σύνολο (αθροιστικά 57% έναντι 72%).

marble2

Στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου είναι Μέσου Κινδύνου σε ποσοστό 42%, ενώ  στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας υπερέχουν αριθμητικά οι εταιρείες Υψηλού Κινδύνου σε ποσοστό 44% επί του συνόλου.

chemi2

Πηγή: IB.HS Industry Outlook Snapshots