Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25/05/2018

 1. Εισαγωγή

Ο παρών δικτυακός τόπος https://imentor.ibhs.gr («ιστοσελίδα»), προορίζεται αφενός  για την online παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της «INFOBANK HELLASTAT A.E. Οικονομικής & Εμπορικής Πληροφόρησης», που εδρεύει στην Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 18, 16675, με ΑΦΜ 998281508 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 008024201000), προς τους πελάτες IMENTOR, μέσω του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης (στο εξής «Υπηρεσίες IB.HS iMentor»).

 1. Γενικοί Όροι
 1. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και κάνει χρήση αυτής και των Υπηρεσιών IB.HS iMentor (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης»), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής και των Υπηρεσιών IB.HS iMentor.
 2. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων ο Χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και θα καλείται να τους μελετήσει και να τους αποδεχθεί πριν να εξακολουθήσει τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής.
 1. Ειδικοί Όροι για τις Υπηρεσίες IB.HS iMentor

Η INFOBANK HELLASTAT A.E. Οικονομικής & Εμπορικής Πληροφόρησης (στο εξής «IB.HS») παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχουν εμπορικά και οικονομικά στοιχεία για οικονομικές μονάδες (στο εξής «Πληροφορίες»). Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της IB.HS. Ειδικότερα:

 1. Η IB.HS επιδιώκει να εξασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, την ακρίβεια των Πληροφοριών και την προσήκουσα εκτέλεση της συμφωνίας της με τον πελάτη. Όμως, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και σε πληροφορίες ή αρχεία τρίτων που είναι πιθανό να μην είναι ενήμερα ή σε δηλώσεις των ίδιων των επιχειρήσεων που μπορεί να μη διασταυρώνονται για την ακρίβειά τους. Επίσης, ο τεράστιος όγκος των συλλεγόμενων στοιχείων και ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας τους δημιουργεί ενδεχόμενο ανακρίβειας ή έλλειψης στις Πληροφορίες. Οι Πληροφορίες παρέχονται με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης αποδέχεται τον κίνδυνο σε σχέση με την ποιότητα, ακρίβεια, εκτίμηση ή αξιολόγηση των Πληροφοριών.
 2. Οι Πληροφορίες χορηγούνται στον Πελάτη για ενημερωτικούς σκοπούς και ως ενδεικτικές για την ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. Σε καμία περίπτωση η παροχή Πληροφοριών από την IB.HS δεν αποτελεί παρακίνηση για ή αποτροπή από την πραγματοποίηση συγκεκριμένης συναλλαγής, ούτε πρέπει να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως οικονομική ή άλλου είδους συμβουλή της IB.HS προς τον Πελάτη ενώ η λήψη της απόφασης θα πρέπει να γίνει εκ μέρους του Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και τα κριτήρια που ο ίδιος θα καθορίζει.
 3. O Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, εάν ζητήσει να λάβει Πληροφορίες που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα εξασφαλίσει πριν τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών από την IB.HS, ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί: α) ότι κάτω από τις νόμιμες προϋποθέσεις θα αποτελέσει υποκείμενο επεξεργασίας για στοιχεία που αφορούν την οικονομική συμπεριφορά του, με αποκλειστικό σκοπό τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος του Πελάτη και της IB.HS, αλλά και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις τυχόν αποφάσεις/οδηγίες της ΑΠΔΠΧ ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου φορέα και τις οδηγίες της IB.HS και β) για τα δικαιώματά του, είτε σύμφωνα τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις, είτε σύμφωνα με τα άρθρα 13-21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
 1. Κυριότητα Προϊόντων - Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και των Yπηρεσιών IB.HS iMentor αποτελούν ιδιοκτησία της IB.HS, στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 2. Ο Χρήστης-Πελάτης της ιστοσελίδας/εφαρμογής έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των Yπηρεσιών IB.HS iMentor και του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής, όσο και των Υπηρεσιών IB.HS iMentor ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.
 3. Ό,τι περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και αποτελεί δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.
 1. Υποχρεώσεις Χρηστών
 1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας/εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους , που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη της ιστοσελίδας/εφαρμογής, του περιεχομένου της, των Υπηρεσιών IB.HSiMentor, των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων της IB.HS, καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής και των Υπηρεσιών IB.HS iMentor εκ μέρους των χρηστών.
 2. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας/εφαρμογής, ο οποίος είναι πελάτης της IB.HS με προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τις Υπηρεσίες IB.HS iMentor, οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες IB.HS iMentor. Η πρόσβαση του Χρήστη-Πελάτη στις Πληροφορίες γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα, καθώς και για τη σύμφωνη με τους όρους παροχής τους χρήση των Υπηρεσιών IB.HS iMentor που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δε με μεταβιβάζεται, ως εκ τούτου ο Πελάτης-Χρήστης απαγορεύεται να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασής του. Η IB.HS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω κωδικών από τους εργαζομένους και συνεργάτες νομικού προσώπου χρήστη, εφόσον πρόκειται για τα δηλωθέντα στην IB.HS νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται από τους όρους χρήσης, αλλά και με υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών.
 3. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:
  1. α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην IB.HS ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
  2. β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
  3. γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος σύμβασης  ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της IB.HS ή τρίτων,
  5. ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. η. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 1. Η εκ μέρους των Xρηστών της ιστοσελίδας/εφαρμογής παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης γεννά υποχρέωσή τους για την πλήρη αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας και βλάβης που θα προκληθεί, συνεπεία της παραβίασης αυτής, στην IB.HS και σε τρίτους.
 1. Περιορισμός της Ευθύνης της IB.HS
 1. Η IB.HS, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/εφαρμογής, περιλαμβανομένων και των Υπηρεσιών IB.HSiMentor, να χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, ορθότητα και επικαιρότητα. Όσον αφορά στο περιεχόμενο των Υπηρεσιών IB.HSiMentor, οι παρεχόμενες από την IB.HS εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες ενδέχεται λόγω του τεράστιου όγκου τους, του απαιτούμενου χρόνου συλλογής και επεξεργασίας τους και της άντλησής τους από πηγές, εκτός από τις δημοσιεύσεις στον τύπο, που δεν είναι πάντοτε δυνατό να διασταυρωθούν, να παρουσιάσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες. Η IB.HS, λόγω της φύσης του περιεχομένου των υπηρεσιών της, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ενημερότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και δε φέρει σχετική ευθύνη. Ο Xρήστης-Πελάτης των Υπηρεσιών IB.HS iMentor αποδέχεται το ενδεχόμενο αυτό, το οποίο αποτελεί για την IB.HS προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης για την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών της. Σε καμία όμως περίπτωση η IB.HS δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στον χρήστη ή σε τρίτους από τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής ή των Υπηρεσιών IB.HS iMentor .
 2. Η IB.HS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, προσωρινά τη λειτουργία ολόκληρου ή μέρους της εφαρμογής για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, ενημερώνοντας ευλόγως τον χρήστη - πελάτη. Η IB.HS δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία και την πλήρη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας/εφαρμογής στους χρήστες, περιλαμβανομένων και των πελατών με κωδικό πρόσβασης για τη λήψη Υπηρεσιών IB.HS iMentor, ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημία ή βλάβη των χρηστών ή τρίτων από την αιτία αυτή. Η IB.HS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους servers σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες εύλογες ενέργειες διαχείρισης τους, όπως ενδεικτικά να προχωρά σε διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) για τη συντήρησή του ή προκειμένου να επεξεργαστεί αιτήματα χρηστών τα οποία αφορούν σε επαναφορά κωδικών και σε αντίστοιχες ενέργειες.
 3. Ομοίως, η IB.HS δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι ανάλογοι εξυπηρετητές (servers), δεν φέρουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια υλικά. Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του συστήματός του και κάνει χρήση των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας/εφαρμογής με δική του ευθύνη. Η IB.HS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του χρήστη-πελάτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση της ιστοσελίδας/ εφαρμογής και των υπηρεσιών της IB.HS, είτε από μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου/εφαρμογής.
 1. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links), το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και η χρήση των οποίων υπόκειται σε αντίστοιχους δικούς τους όρους και/ή πολιτική. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν γεννά καμία ευθύνη της IB.HS ως προς τη διαθεσιμότητά τους, την ποιότητα, πληρότητα, το περιεχόμενό τους ή τη λειτουργία τους σύμφωνα με τον νόμο, είτε σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου. Η χρήση των links και των δικτυακών τόπων τρίτων γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και τη  χρήση αυτών.

 1. Εξυπηρέτηση Πελατών

Για την εξυπηρέτηση των Χρηστών-Πελατών της IB.HS για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2108939000, fax: 2108939099, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ανάλογα με το είδος του αιτήματός σας και της υπηρεσίας-προϊόν.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 1. Η τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για την IB.HS και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Ειδικότερα η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η IB.HS, και οι συγγενείς εταιρείες αυτής επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν και κάνουν κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ως Χρήστη της ιστοσελίδας/εφαρμογής και υπηρεσιών της IB.HS. Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πρακτικές προστασίας απορρήτου μας στον σύνδεσμο Πολιτική Απορρήτου και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax: 2108939099 ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση IB.HS., Λεωφ. Βουλιαγμένης 18, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών).
 2. Η IB.HS τηρεί αρχείο με τα δεδομένα που έχουν δοθεί εκουσίως από τους πελάτες της για τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών IB.HS iMentor. Η είσοδος στην ιστοσελίδα/εφαρμογή θα πραγματοποιείται με ειδικό κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό πρόσβασης μοναδικό για κάθε χρήστη. Οι κωδικοί αυτοί εξασφαλίζουν το απόρρητο των συναλλαγών και την ασφάλεια του συστήματος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Πελάτη.
 3. Η IB.HS θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά μόνο για την κάλυψη των εσωτερικών της αναγκών χωρίς να τα διαβιβάζει, μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Παραχωρώντας εκουσίως ο Xρήστης - Πελάτης, τα δεδομένα του, παρέχει  τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής και της απευθείας προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της IB.HS ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, διατηρώντας τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).
 1. Ακυρότητα Διάταξης

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη θα κριθεί ως αποσπασμένη από τους όρους χρήσης και δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και γενικά τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top