Η Infobank Hellastat και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς δημιουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα επαγγελματικό μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη Διαχείριση του Επιχειρηματικού Κινδύνου.

Το Mastering ERM προετοιμάζει όλους τους risk professionals να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πρότυπα του Enterprise Risk Management που ενισχύουν όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καλλιεργεί και αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες πρόβλεψης και αξιολόγησης κινδύνων απαραίτητες για τη διαχείριση κινδύνου. Επιπλέον, απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής & επαγγελματικής κατεύθυνσης, που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα νέο ρόλο στην καριέρα τους.

ng2
Νικόλας Γκουζέλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Infobank Hellastat Α.Ε.

«Το ‘Mastering Enterprise Risk Management’ είναι η ‘φυσική’ επέκταση του ήδη καταξιωμένου ‘360 Credit Risk Management Diploma’, αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχοντας ως βάση την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και τη κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού συστήματος λειτουργίας των επιχειρηματικών μονάδων, το Mastering ERM θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις απειλές από το σύνολο των κινδύνων που ελλοχεύουν στο σημερινό αλλά και μελλοντικό ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον, δομώντας παράλληλα ένα νέο στελεχιακό ρόλο, αυτόν του Chief Risk Officer. Το Mastering ERM είναι σήμερα η καλύτερη εκπαιδευτική επιλογή για στελέχη που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ένα σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο και να κατευθύνουν τη καριέρα τους σε μια περιζήτητη ειδικότητα στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον.»

Ιωάννης Σώρρος
Επιστημονικός Διευθυντής Προγράμματος -
Διευθυντής ΠΜΣ Λογιστικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

«Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, από της ιδρύσεώς του ως Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, επεδίωκε τη σύνδεσή του με το χώρο των επιχειρήσεων και συνέβαλλε, με τις δυνάμεις που διέθετε κάθε φορά, στη προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βελτιώνουν την επαγγελματική επάρκεια. Με τα σημερινά δεδομένα της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά λαμβάνει νέες διαστάσεις, με σκοπό την μεγαλύτερη και ποιοτικότερη δυνατή συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά δρώμενα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση του επιτυχημένου ‘360 Credit Risk Management Diploma’ είναι μια ηχηρή απόδειξη της προσπάθειας αυτής και επιβεβαιώνει τα επιτυχή αποτελέσματα που μπορεί να υπάρξουν από δυναμικές συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου φορέα στον τομέα της εκπαίδευσης. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε και το θεμέλιο λίθο για ενα επόμενο βήμα, την υλοποίηση του ‘Mastering Enterprise Risk Management σε συνεργασία με την IB.HS.

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους συμμετέχοντες ότι, η αναγνώριση του Πανεπιστημίου μας από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, η πολύπλευρη και καινοτόμα ερευνητική μας δραστηριότητα, οι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί εισηγητές μας αλλά και το σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, αποτελούν εγγύηση για τη ποιότητα της γνώσης και την αξιοποίησή της στο σύγχρονο ρόλο του Chief Risk Officer (CRO).

Η νέα αυτή επαγγελματική εξειδίκευση σηματοδοτεί τις εξελίξεις στο χώρο της επιχειρηματικής δράσης, εξελίξεις που με τους συνεργαζόμενους φορείς θα παρακολουθούμε από κοντά και θα συμμετέχουμε και στο μέλλον στην κάλυψη των αναγκών που θα διαμορφώνονται.»

Τι είναι η διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management)?

Enterprise Risk management (ERM): είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της καθοδήγησης και του ελέγχου των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του κινδύνου στο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα. Η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς, στρατηγικούς και λειτουργικούς κινδύνους, καθώς και κινδύνους που σχετίζονται με τυχαίες απώλειες.

Τα οφέλη της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου

 • Δείτε τον κίνδυνο ως ευκαιρία

Η διαχείριση κινδύνων (ERM) εξετάζει τον κίνδυνο ολιστικά, εξετάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης και εκμετάλλευσης του. Με άλλα λόγια, το ERM σας βοηθά να σκεφτείτε πώς να χρησιμοποιήσετε τον κίνδυνο ως ευκαιρία. Αυτό συνεπάγεται και καλύτερη γνώση της αγοράς. Το ERM σας βοηθάει να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους έγκαιρα, προλαμβάνοντας σε σημαντικό βαθμό τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις.

 • Πάρτε πιο σωστές αποφάσεις

Τα δεδομένα που λαμβάνετε από το πλαίσιο του ERM είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διαχείρισης. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τους παράγοντες κινδύνου, τους πιθανούς νέους κινδύνους και τις στρατηγικές για την καταπολέμηση ή την «συνεργασία» με τον κίνδυνο. Η συγκέντρωση και η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων σας βοηθά να κατανοήσετε τους πιο σημαντικούς κινδύνους στους οποίους πρέπει να εστιάσετε.

 • Αλλάξτε την πολιτική διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησής σας

Μόλις αρχίσετε να εξετάζετε πιθανούς κινδύνους για την επιχείρησή σας, θα έχετε καλύτερη επίγνωση του τρόπου αντιμετώπισής τους. Αυτή η αντίληψη και η γνώση μπορεί να μεταβάλλει τη στρατηγική της διοίκησης της εταιρείας, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ελαχιστοποίησης του κινδύνου.

 • Γίνετε πιο αποτελεσματικοί

Σε κάθε επιχείρηση πολλά άτομα συμμετέχουν στη διαχείριση και την αναφορά κινδύνου σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες. Ενώ η ανάπτυξη ενός προγράμματος ERM δεν αντικαθιστά την ανάγκη για καθημερινή διαχείριση κινδύνων, μπορεί να βελτιώσει το πλαίσιο και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των κρίσιμων λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου με συνεπή τρόπο. Η εξάλειψη των πλεονάζοντων διαδικασιών βελτιώνει την αποδοτικότητα κατανέμοντας σωστά και κατάλληλα τους πόρους για τον μετριασμό του κινδύνου.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Εστίαση σε όλες τις πτυχές του πλαισίου του ERM. Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού κινδύνου (πρόβλεψη κινδύνου, αναγνώριση κινδύνου, ποσοτικοποίηση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου, λήψη αποφάσεων).
 • Εστίαση σε όλες τις πηγές κινδύνου. Αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των πιθανών πηγών κινδύνου (στρατηγικές, αγοράς, λειτουργικές, χρηματοοικονομικές, cyber security κ.α.).
 • Πρακτική προσέγγιση. Ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί στην αγορά (case studies).

Σε ποιους απευθύνεται το Mastering ERM?

 • Σε απόφοιτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων
 • Σε στελέχη με εργασιακή εμπειρία ή που επιθυμούν να ενασχοληθούν με τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

Ποιος ο σκοπός του Mastering ERM?

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ένα κατάλληλο πλαίσιο ERM και προσαρμοσμένο σε κάθε τύπο οργανισμού
 • Διενεργούν ποιοτικές αξιολογήσεις κινδύνου για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των βασικών κινδύνων από όλες τις πηγές κινδύνου
 • Ποσοτικοποιούν όλους τους τύπους κινδύνων
 • Αναπτύσσουν έναν σαφή ορισμό του risk appetite
 • Ενισχύουν και να βελτιώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό, αυξάνοντας την πιθανότητα επίτευξης στρατηγικών στόχων
 • Επικοινωνούν τον κίνδυνο με τον κατάλληλο τρόπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εξασφαλίζοντας ότι οι βασικοί κίνδυνοι είναι καλά κατανοητοί και διαχειρίζονται
 • Εφαρμόζουν τεχνικές του ERM για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων

Γιατί να επιλέξω το Mastering ERM;

 • Η αξιοπιστία του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνδυασμό με τη τεχνογνωσία της IB.HS στην επιχειρησιακή λειτουργία, διαμορφώνουν ένα πραγματικά καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άμεση εφαρμογή σε συνθήκες της αγοράς
 • Εστιάζει ισότιμα, όσο κανένα άλλο σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και όχι αποκλειστικά στη διαχείριση οικονομικών κινδύνων
 • Ευελιξία στη παρακολούθηση (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, 2-3 φορές το μήνα)
 • Η διδακτική ύλη διανέμεται ηλεκτρονικά μέσω ενός tablet 10.1’’, δωρεάν για τους συμμετέχοντες
 • Κάθε συμμετοχή στο Mastering ERM αποτελεί επένδυση σε ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο / ρόλο με λειτουργική εφαρμογή στις επιχειρήσεις (Risk Officers & Chief Risk Officers)
 • Ο ρόλος των Risk Officers & Chief Risk officers είναι αναδυόμενος για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με σημαντικές ευκαιρίες εργασίας και εξέλιξης στον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα
 • Το Mastering ERM είναι συνέχεια και επαγγελματική εξειδίκευση για όλους σχεδόν τους προπτυχιακούς ακαδημαϊκούς τίτλους και όχι διαφοροποίηση στις σπουδές ή τη μέχρι πρότινος εργασιακή εμπειρία  
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του νεοσύστατου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου.
 • Δεδομένων των συνθηκών, τα ανταγωνιστικά του δίδακτρα το κατατάσσουν σε ‘Best Value for Money’

Εισηγητές

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές που έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία και την εμπειρία τους τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Mastering ERM χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον τίτλο “Mastering ERM” (Enterprise Risk Management) καθώς και βαθμοί ECVET σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Mastering ERM ξεκινά την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται σε 8 μήνες. Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί (2-3 μηνιαίως) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι εξετάσεις διενεργούνται ανά θεματική ενότητα.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα αντιστοιχούν σε 3.500 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ανά άτομο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή με τη δωρεάν διάθεση ενός tablet 10.1’’.

Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις έως τη λήξη του προγράμματος.

Early Booking: €2.950 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου

Επιδότηση προγράμματος

Το πρόγραμμα δύναται να επιδοτηθεί μέσω ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 0,24%.

Πληροφορίες

Δείτε το έντυπο του προγράμματος εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Κατερίνα Μιχαλοπούλου

T: 2108939003 E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ibhs trial

Επωνυμία Εταιρείας:*
Ονοματεπώνυμο Χρήστη:*
ΑΦΜ Εταιρείας:*
Email Χρήστη:*
Τηλέφωνο Χρήστη:*
Επαλήθευση λέξης:

210-8939000

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φαξ: 210-8939098-99

Scroll to top